Wie zijn wij

P1010505

Annette van Dijk
neerlandica en theologe

Al jaren ben ik werkzaam in middelbaar en hoger onderwijs als docente Nederlands en theologe. Daarnaast verzorgde ik cursussen en lezingen, o.a. een cursus omgaan met geloof voor (niet gelovend) verplegend personeel (Hengelo), workshops over literatuur, workshop spiritualiteit en onderwijs o.a. op VU Amsterdam, cursus lezen van mystieke teksten, cursus romantheorie  (Almelo/Hengelo), vrouwenstudies (Amsterdam), filosofie op de kappersacademie in Hengelo, lezing over ethiek voor werknemers van abn amro (regio Twente). Ik was decaan bij de theologieopleiding van Fontys in Hengelo (2009-2011) en werkte mee aan een aantal lesmethodes voor de middelbare school, zowel voor Nederlands als voor levensbeschouwing.
Zie lezing voor medewerkers ABN AMRO bank, 2013: LEZING abn amro
In april 2014 ben ik gestopt met mijn werk als docente Nederlands en wil me helemaal wijden aan een studie over de Middelnederlandse mystica Hadewijch. Daarnaast ga ik me meer bezighouden met het geven van cursussen over morele vorming en spiritualiteit  in het dagelijks leven vanuit verhalen, vrouwenstudies en andere vormen van kunst en cultuur.  

Zingeving
Op de middelbare school kreeg ik veel te maken met leerlingen die in de chaos die het leven van iedere dag vaak voor hen is, moeite hadden om een eigen weg te vinden. Die weg vind je niet door alleen maar je lessen te leren; je moet ook vanuit je school gestimuleerd worden om na te denken over de wezenlijke dingen, de dingen die het leven werkelijk de moeite waard maken. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor docenten is dat belangrijk. Zij moeten hun leerlingen en zichzelf bewust maken van de dingen waar het wezenlijk om gaat, om op momenten van tegenslagen, rouw en verdriet de kracht te hebben het leven onder ogen te zien. Daar is het ontwikkelen van het morele bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel belangrijk bij. En dat moet niet alleen in een les levensbeschouwing of filosofie worden bijgebracht, maar dat moet altijd en overal in iedere les aanwezig zijn. En niet alleen op scholen is het van belang stil te staan bij de ontwikkeling van gevoel voor zingeving, normen en waarden; het geldt in feite bij elke vorm van samenwerking. Ik ben er van overtuigd dat overal waar mensen werken, bewust reflecteren over deze dingen leidt tot waardevollere contacten en zinvollere samenwerking.

Schrijven is mijn hobby
Ik schreef een proefschrift ‘Welk een ketter is die vrouw geweest!’, de plaats van Albert Verwey in de Hadewijchreceptie. Hilversum 2009.
Zie recensie van het proefschrift in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal & Letterkunde, 2010: RECENSIE Welk een ketter is die vrouw geweest!
Verder werk ik mee aan het tijdschrift  Narthex en schreef ik met Gert van Doorn: Literatuur en identiteit in het katholiek Voortgezet Onderwijs. Lesideeën voor het literatuuronderwijs Nederlands in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Enschede 1999.
Een keuze uit mijn andere publicaties:

  • Verlangen en mystieke ervaring. Enkele gedachten over de relatie tussen mystiek, literatuur en de geschriften van Etty Hillesum. In: Praktische Humanistiek, oktober 1999, p.36-47.
  • Kortjakje en de Tweede Fase. In: TjipLetteren, jrg. 9 no.2.
  • Taal waarvoor geen woorden zijn. Over Roland Barthes ‘Rouwdagboek’. In Kunst en Wetenschap 2011, no. 2, p. 27.
  • ‘O bloeiend wonder van de bronzen perelaren’. Over de poëzie van Jozef van Mierlo. In: Nieuw Letterkundig Magazijn, december 2012, p. 1-8.
  • Alles van waarde is weerloos. In: Schoolbestuur (nov. 2012).
  • Over Vonne van der Meer, Het smalle pad van de liefde. In: Speling, Tijdschrift voor bezinning, 2014, no. 1, p. 44-50. ARTIKEL in Speling maart 2014
  • Een brug van fluweel... In Narthex, Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 2014, 14/1, p. 20-21. ARTIKEL1 in Narthex maart 2014
  • Over verbondenheid. In Narthex, Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 2014, 14/1, p. 67-70. ARTIKEL2 in Narthex, maart 2014

Hadewijch en Keerlicht
Het lijkt een merkwaardige combinatie: Hadewijch en Keerlicht. Het tegendeel is waar. Deze Vlaamse docente en mystica heeft al rond 1250 een aantal praktische zaken voor haar vriendinnen opgeschreven, die konden dienen als leidraad voor hun leven. Neem bijvoorbeeld de vijftiende brief, waarin ze het leven met een pelgrimstocht vergelijkt. Problemen van toen en nu zijn zeker verschillend als het om welstand en technologie gaat, maar als we spreken over zingeving, verantwoordelijkheid en moreel bewustzijn gaat het over zaken die van alle tijden zijn.
Zie Hadewijchs allegorie over de pelgrimstocht naar Minne: Hadewijchs allegorie

foto

Chrétien Schouteten
chemicus

Kennis en ervaring delen
Als research-assistent bij DSM  (Geleen, 1965-1971) werd ik al geboeid door de schoonheid en de onvoorspelbaarheid van het wetenschappelijk proces. Ik beleefde veel plezier aan het samenwerken in een onderzoeksteam en het communiceren over wetenschap, maar voelde  me te vaak gefrustreerd door gebrek aan kennis van de chemie. Daarom ging ik scheikunde studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen (1971-1976).  Daar kreeg ik steeds meer belangstelling voor het onderwijs en besloot scheikundeleraar te worden in het middelbaar onderwijs. Aan de Regionale Scholengemeenschap De Borgen (Leek, 1976-1985), de Vrije School (Groningen, 1982-1984 en 1987-1988) en het Willem Lodewijk Gymnasium (Groningen, 1985-2009) merkte ik hoe fascinerend het werken met jongeren voor mij was. Ik wilde graag weten wat ze interessant en zinvol vonden. In bepaalde perioden was ik ook parttime werkzaam als vakdidacticus scheikunde en lerarenopleider aan de Rijksuniversiteit Groningen (1981-1985) en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (1993-1995). Daar kreeg ik de gelegenheid mij verder in de didactiek te verdiepen en mijn ideeën en ervaringen met docenten-in-opleiding te delen. Ik vond het steeds interessanter om mijn ervaringen – en die van mijn leerlingen – te delen met collega’s en beleefde veel plezier aan het schrijven van artikelen en het geven van presentaties/workshops.

Verantwoordelijkheidsbesef een rode draad
In mijn beginperiode in het onderwijs was ik sterk gericht op de vakdidactische problemen die ik in de lessen tegen kwam. Gaandeweg verschoof mijn belangstelling naar pedagogische doelen, zoals het vergroten van bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen. Naast de mogelijkheden in het ‘gewone’ begeleidingswerk van leerlingen, zag ik binnen mijn vak extra kansen door de leerlingen te stimuleren zich meer bewust te worden van de maatschappij waarin zij leefden en de maatschappelijke gevolgen van ontdekkingen en ontwikkelingen in wetenschap en techniek en de verantwoordelijkheden die dit met zich mee bracht. Daarom ontwikkelde ik, vaak samen met collega’s, vakoverstijgende projecten rond maatschappelijk relevante thema’s. Ik vond een vakoverschrijdende benadering noodzakelijk om thema’s vanuit verschillende kanten te kunnen belichten. Ik zocht niet alleen samenwerking met collega’s van andere bètavakken, maar ook – en juist – met die daarbuiten, met name met collega’s van mens-en-maatschappijvakken. Deze samenwerking was nodig om actuele vraagstukken te verbinden met historische en maatschappelijke achtergronden.  Of om aandacht te geven aan ethische dilemma’s waarvoor wetenschappers kunnen worden geplaatst en aan daarmee verbonden invullingen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik vond dat het samenwerken met collega’s uit alfavakken mogelijkheden bood menselijke en culturele aspecten binnen de thema’s te versterken met behulp van literatuur en kunst.

Kracht van een vakoverschrijdende benadering
Ik heb van een vakoverschrijdende benadering de kracht ervaren. Het gezamenlijk zoeken naar geschikte thema’s en het afstemmen van mogelijkheden en wensen werkt inspirerend op zowel docenten als leerlingen. Een veelzijdige benadering betrekt hen op een indringende manier bij het thema. Het raakt hen, het werpt vele vragen op en zet aan tot nadenken. Het laat zien dat de thematiek complex is, het bevordert de bereidheid van gedachten te wisselen, (eigen) opvattingen te nuanceren en samen te werken. Het stimuleert om op een persoonlijke en creatieve wijze aan (eigen) gedachten, gevoelens en opvattingen vorm te geven. Het verbreedt en verdiept niet alleen kennis en vaardigheden. Het draagt ook bij tot een verhoogd verantwoordelijkheidsbesef.  

Enkele publicaties

P1030420x

Greet Meihuizen
arts

Vele jaren hield ik mij bezig met kinderen en volwassen met een lichamelijke handicap, eerst als coördinerend arts van het spina bifidateam van het UMCG (spina bifida of ‘open rug’ is een aangeboren afwijking van het zenuwstelsel) (1974-1986), later als directeur revalidatiezaken (lid van de Raad van Bestuur) van revalidatiecentrum Revalidatie Friesland (1986-2004).

Ethische zaken kwamen veel op mijn pad
Mensen die gehandicapt raken of ouders die een gehandicapt kind krijgen, moeten verder met een werkelijkheid die anders is dan gemiddeld; ondanks medische behandelmogelijkheden blijft er een afwijking die niet meer beter wordt. Het gaat dan in het leven om andere waarden dan fysieke prestaties of uiterlijke schoonheid. Dan komen zingevingsvragen aan de orde. Er zijn veel ethische kanten: mag levensbeëindiging bij pasgeborenen met ernstige handicaps; in hoeverre dragen ingrijpende behandelingen bij aan de kwaliteit van leven; er zijn extra problemen bij het vinden van een relatie en bij seksualiteitsbeleving; erfelijkheidskwesties bij kinderen krijgen; complexe situaties rond seksueel misbruik bij mensen die afhankelijk zijn van verzorging door anderen.
De postdoctorale opleiding Ethiek in de Zorgsector (Radboud Universiteit Nijmegen) die ik in 2005 deed, leidde voor mij tot persoonlijke verdieping. Zie eindscriptie Liever een mens dan een functionaris, 2005: SCRIPTIE Ethiek in de Zorgsector

Schrijven vind ik leuk
Ik schreef een proefschrift Spina bifida, ervaringen bij de behandeling en begeleiding (1984, RU Groningen). Als auteur werkte ik mee aan Grenzen verleggen, omgaan met seksualiteit en seksueel misbruik in instellingen voor mensen met een lichamelijke handicap (1995, 2e druk, uitg. Medusa Utrecht). Ik had de eindredactie van het handboek Kinderrevalidatie (2009, 4e druk, uitg. Koninklijke van Gorcum, Assen). En verder was ik redacteur en schrijver van Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking (2008, uitg. Koninklijke van Gorcum, Assen).

Bestuurlijke zaken intrigeren mij
In mijn directiefunctie intrigeerde mij vaak ‘de achterkant van het gelijk’: waarom nemen mensen op een bepaald moment een bepaald standpunt in? ‘Menselijke zakelijkheid’ was mijn motto; ik geloof in dienend leiderschap. Extra aandacht had ik voor de verhouding tussen management en professionals, in het bijzonder voor de positie van artsen daarbij. De kwaliteit van zorg is een maatschappelijk hot item, maar hoe zie je daar op toe en hoe kun je die beoordelen? Ik deed acht jaar ervaring op als lid van een Raad van Toezicht in een zorginstelling. Als auditor van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen) probeer ik verantwoord de kwaliteit in instellingen te beoordelen. Ik ben ervan overtuigd dat naast de bureaucratie van kwaliteitssystemen de integriteit van de artsen zeer belangrijk is voor de kwaliteit.
Er is nog te weinig aandacht voor de emotionele gezondheid van artsen. Longarts Mariska Koster schreef in Medisch Contact (nov. 2013) een artikel over de emoties van de dokter en kreeg veel bijval in de medische wereld: ARTIKEL MariskaKoster_emotionelesteunarts

Computers vind ik een fascinerende uitdaging
Ik vind de vele mogelijkheden van Internet, sociale media, smartphones en tablets indrukwekkend, ik wil ze optimaal benutten in mijn dagelijks leven.
LinkedIn: Greet Meihuizen-de Regt‎
Twitter: @greetderegt‎

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s